Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

1.Felek

A Szolgáltató: HARMO-DERMA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg 01 09 329927, székhelye: 1073 Budapest, Erzsébet körút 14. 1. em. 1. adószáma: 13502519-2-42), amely egészségügyi szolgáltatás nyújtására az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott működési engedély alapján jogosult jogi személyiségű, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, aki az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM Rendelet alapján az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. A 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Szolgáltató további adatai:

 • elérhetősége : 1073 Budapest, Erzsébet körút 14. 1. em. 1.
 • engedély száma és az engedélyező hatóság megnevezése: 45-­‐K-­‐901196-­‐1, ÁNTSZ
 • a tárhelyet biztosító szolgáltató székhelye, telephelye, elérhetősége: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft, Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14, 1097

A Megrendelő (Beteg): az a természetes személy (teljesen cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetén képviselője által), aki a Szolgáltató által a online.drharmos.hu weboldalon nyújtott teledermatológiai szolgáltatást igénybe veszi.

2. A szerződés tárgya

A Szolgáltató által a Megrendelő (Beteg) részére a www.online.drharmos.hu címen, interneten keresztül elérhető weboldalon (továbbiakban: weboldal) nyújtott teledermatológiai szolgáltatás.

3. A szerződés tartalma

A Szolgáltató a weboldalán kényelmi lehetőségeket és akár anonimitást is biztosító távbőrgyógyászati szolgáltatást nyújt az igénybe vevő Megrendelő (Beteg) számára a vizsgálni kért bőrfelület Megrendelő (Beteg) általi lefényképezését, a Szolgáltató weboldalára történő feltöltését és Szolgáltató részére a weboldal utasításai szerinti elküldését, majd a szolgáltatási díj megfizetését követően.

4. A szerződés létrejötte

A Felek között a szerződés a weboldalon található Adatkezelési Nyilatkozat, Betegtájékoztató Megrendelő általi elfogadását, a vizsgálni kért bőrfelület fénykép(ei)nek weboldalra történő feltöltését, ehhez kapcsolódóan az Adatlap és mellékletei kitöltését és megküldését, valamint a Megrendelő általi díj megfizetését követően Megrendelő kifejezett elfogadó akaratnyilatkozatát követően jön létre. A megkötendő szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, ezért nem kerül iktatásra. A szolgáltatás és a szerződés nyelve magyar. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására.

5. A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges informatikai feltételek

Megrendelőnek rendelkeznie kell a szolgáltatás igénybevételének ideje alatti folyamatos internet kapcsolattal és a szolgáltatás igénybevételére műszakilag alkalmas internetképes eszközzel (számítógép, moblitelefon, tablet, fényképező stb);

6. A szerződés teljesítése

A Megrendelő a weboldalon található Adatkezelési Nyilatkozat és Tájékoztató Megrendelő általi elfogadását, a vizsgálni kért bőrfelület fénykép(ei)nek az 5. pontban foglaltak szerinti, weboldalra történő feltöltését, ehhez kapcsolódóan panaszai leírását és a Megrendelő általi díj maradéktalan megfizetését követően szerződésszerűen teljesít. Megrendelő kifejezetten kijelenti, hogy a Szolgáltató weboldalán keresztül megküldött, válaszadásra (szolgáltatás teljesítésre) megjelölt megrendelői email cím felett Megrendelő rendelkezik, harmadik személynek a levelezéshez történő hozzáférése kizárt (kivéve cselekvőképtelen Megrendelő), ezért
Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésekor megküldött és jelen pontban megjelölt válaszleveléhez harmadik személynek a hozzáféréséért és az adatok megismeréséért felelősséget nem vállal. A Szolgáltató csak akkor kezdi meg a szerződés teljesítését, amennyiben a szolgáltatás díja átutalásra kerül. A Szolgáltató szerződésszerűen teljesít, amennyiben: a panasz, az űrlap és az 5. pont rendelkezéseinek megfelelően feltöltött képek, valamint a szolgáltatás díja teljes összegének átutalását követően 2 munkanapon belül a Megrendelő részére az űrlapon megadott email elérhetőségére válaszát megküldi;

a.) a Szolgáltató válaszlevelében felállítja a diagnózist, amennyiben a megküldött fényképek alapján az kellő bizonyossággal felállítható és tájékoztatást küld a további szükséges beavatkozásokról, az esetlegesen javasolt gyógyszerekről és szükség esetén a vény felírásáról (nem anonim Beteg esetén).

b.) tájékoztatást küld arról, hogy a betegség nem diagnosztizálható a megküldött képek alapján, vagy pedig egyéb (pl. sebészi) beavatkozásra van szükség.

c.) megtagadja a diagnózis felállítását a 9. pontban foglaltak szerint.

7.Díjfizetés

A szerződés a weboldalon található bruttó szolgáltatási díj hiánytalan megfizetését és Szolgáltatónál történő jóváírását követően jön létre. Megrendelő a fizetési feltételekről, annak módjáról a weboldalon a megrendelő lap Adatlapkitöltését követő „fizetés” gombra kattintással tájékozódhat. A megfizetésre kerülő díj a Szolgáltató 6. pontban foglalt teljesítésekor (kivéve: 6. b alpontja) nem jár vissza. A 6. b alpont egyikének bekövetkezésekor Szolgáltató a befizetett díj részének jóváírásáról, a honlapon leírtak szerint jár el, amennyiben a további személyes beavatkozás vagy vizsgálat elvégzésére Szolgáltató megbízást kap.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

8. A szerződés megszűnése és megszüntetése; elállás

A szerződés a Megrendelő részéről a 6. pontban meghatározott feltételek bekövetkezése (email útján történő megküldése és a díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezése), a Szolgáltató részéről a 6. pontban meghatározott alpontok egyikének teljesítése esetén a szerződés a Felek között megszűnik. A szerződés közös megegyezéssel írásban bármikor megszüntethető. Ebben az esetben a Felek elszámolnak egymással akként, hogy az addigi teljesítések visszajárnak. Amennyiben Szolgáltató a 6. pontja I. alpontjában foglalt határidőig a szerződés teljesítésének nem tesz eleget (válasz emailt nem küld a Megrendelő részére), úgy Megrendelő egyoldalúan elállhat a szerződéstől. Jogszerű megrendelői elállás esetén a már megfizetett díj teljes összege visszajár. Szolgáltató jogosult a szerződéstől elállni, amennyiben Megrendelő a 9. pontban meghatározott szerződésszegést követi el.

9. A felelősség esetei, kizárása

Amennyiben a szolgáltatás nem válik elérhetővé a Megrendelő számára, a Szolgáltató nem vállal felelősséget, ha a hiba

 • a Megrendelő érdekkörében keletkező ok miatt történt (pl. hibás email elérhetőség megadása, internetes vírus, zavar az internetes kapcsolatban stb.)
 • a Szolgáltató érdekkörén kívül eső elháríthatatlan külső ok miatt (különösen: globális és tartós zavar az internetes kapcsolatban, háború, elemi csapás stb) történt,
 • vis maior helyzetből adódik illetve
 • a Megrendelő kérése alapján történt,
 • a Megrendelő szerződésszegése miatt történt;
 • a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által közölt adatok valódiságáért, valamint azért, ha Megrendelő esetlegesen más személy adatait megadva, azokat felhasználva kívánja igénybe venni a szolgáltatást;
 • a Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő által a megrendelőlap kitöltésekor a szolgáltatás teljesítése érdekében közölt email címhez harmadik személy hozzáféréséért,
 • a Szolgáltató felelősségét a weboldalon keresztül történő díjfizetés körében felmerülő hibák miatt kizárja.
 • a Szolgáltató a szolgáltatást csak a Megrendelő teljes körű együttműködése, így a kötelezően kitöltendő adatok és e szerződésben leírtak szerint megfelelő minőségben feltöltött fényképeket követően, az adatok, tények (különösen: panasz, gyógyszer szedése, betegségek) valódiságának közlését követően tudja szerződés szerűen teljesíteni. Szolgáltató a megrendelői együttműködés elmaradásáért felelősséget nem vállal.
 • a Szolgáltató jelen szerződésben, továbbá a Betegtájékoztatóban részletes tájékoztatást adott az ellátás és eljárás menetéről, az esetleges kockázatokról, ezért a szolgáltatást Megrendelő a Szolgáltató teljes körű tájékoztatásának birtokában veszi igénybe.

10.Szerződésszegés:
A Szolgáltató részéről Amennyiben Szolgáltató a 6. pontban foglalt kötelezettségének az abban foglalt határidőben nem tesz eleget. Szerződésszerű teljesítésnek a Szolgáltató email címéről a Megrendelő által kitöltött űrlapon megadott email címre történő megküldés minősül, amelyet Szolgáltató a levelezési
rendszerében a „kimenő levelek” fül alatti levelezéssel szabályszerűen igazol. A Megrendelő részéről Adatfeltöltéssel kapcsolatosan Amennyiben a Megrendelő a 4. pontban megjelölt és kötelezően kitöltendő adatok rendelkezésére bocsátásának nem vagy nem megfelelően tesz eleget, úgy Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását megtagadhatja. Megtagadja a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató, amennyiben a fentieken túlmenően a feltöltött képek vagy adatok jóerkölcsbe ütköznek, mások személyiségi jogait sértik, vagy egyéb polgári –illetve büntetőjogi következményeket vonhatnak maguk után, vagy e kategóriába tartoznak.

Különleges esetek
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás teljesítését megtagadja, ha a Megrendelő a szolgáltatás igénybevétele során, vagy annak leplezésével olyan műveleteket hajt végre, amely a szolgáltató vagy más internet előfizető jogait sérti, annak kárt okoz. Ilyen esetek a következők:

 • SPAM és levélbomba küldése
 • Open relay mail server üzemeltetése
 • E-­‐mail cím hamisítás
 • IP cím hamisítás (spoofing, crafted packets)
 • Nyílt Proxy használata
 • Warez alapú oldalak üzemeltetése A hálózatot veszélyeztető támadás
 • Minden egyéb olyan eljárás, amely a szolgáltató érdekkörét veszélyezteti vagy kárt okoz (számítógépes vírusok telepítése, szolgáltató weblapjának befagyasztása, időleges korlátozása, rongálása, adathalászat, megsemmisítés stb.)

A felsorolt esetekben, amennyiben azt a Szolgáltató működése során észleli, a szolgáltatás teljesítését megtagadja. A Szolgáltató köteles a tudomásszerzést követően az illetékes hatóságok irányába a szükséges eljárásokat megindítani, valamint a szerződésteljesítésétől elállni.

11. Adatkezelés:

Szolgáltató köteles Megrendelő személyes adatait a 2011. CXII. Törvény a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló XLVII. törvény, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről rendelkezéseit, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt illetőleg az "Online Privacy Alliance" ajánlásait figyelembe véve biztonságosan kezelni. Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználók adatainak kezeléséről Adatvédelmi szabályzatot tett közzé a honlapján, amely tartalmának Megrendelő általi elfogadása és az adatkezeléshez történő hozzájárulása a szolgáltatás igénybevételét megelőzően történik.

12. Egyéb rendelkezések

A honlap tartalma, a szoftver és minden komponense a Harmo-Derma Kft. Tulajdonát képezi. Az alkalmazás szerver oldali üzemeltetését a Tárhely.Eu Kft végzi. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weboldalon megszerzett információk szerzői jogvédelem alatt állnak. Tilos a megszerzett információ bármi nemű jogcímen történő továbbadása, eltorzítása, sajátként történő feltüntetése, sokszorosítása, más információs anyagba, műbe történő beépítése. Jelen rendelkezés megszegése
polgári jogi és büntetőjogi következményeket von maga után.

13.Kapcsolattartás

Amennyiben a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben a Megrendelőnek bármiféle problémája vagy kérdése adódik, a szolgáltatót az Szolgáltató által a honlapján közzétett elérhetőségeken érheti el.

14.Jogvita

Felek vállalják, hogy a közöttük fennálló jogvitát elsősorban békés úton rendezik. Amennyiben a Felek között a teljesítéssel kapcsolatosan bárminemű vita merülne fel, egymást email útján megkeresik és azt elektronikus úton igyekeznek megoldani. Felek kijelentik, hogy amennyiben jelen szerződés bármely pontja érvénytelenné válna, úgy az egész szerződést nem teszi érvénytelenné. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Magyarország Polgári Törvénykönyve és a vonatkozó magyar és EU jogszabályok idevonatkozó részei irányadóak.

Jelen szerződés 2020. július 1. napjától hatályos